full screen background image

Stork Drinks Company d.o.o. Kula - www.stork.rs

Uslovi korišćenja

Svi posetioci internet prezentacije www.stork.rs saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

Internet prezentacija www.stork.rs, sve njene stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na www.stork.rs sadrže samo osnovne informacije iz teksta deklaracije gotovog proizvoda. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda;

Stork Drinks Company će nastojati da podaci i informacije na www.stork.rs budu tačni i ažurni, ali istovremeno ne garantuje njihovu tačnost i ažurnost, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste informacije sa www.stork.rs na svoj sopstveni rizik. Stork ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišcenja www.stork.rs;

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.stork.rs zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće Storkove saglasnosti, Stork će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve fotografije na www.stork.rs predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva kompanije, ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama;

Stork Drinks Company zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.stork.rs, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja;

Stork Drinks Company zadržava pravo da na www.stork.rs postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova;

Informacije koje su sadržane na www.stork.rs mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Stork Drinks Company kao njihovog isključivog vlasnika;

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju kompaniji putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom i Stork Drinks Company zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta;

Stork Drinks Company poštuje privatnost posetilaca www.stork.rs, te će informacije do kojih dođe upotrebom www.stork.rs koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da se podaci o njihovoj upotrebi www.stork.rs koriste zarad interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. Stork Drinks Company neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Stork Drinks Company nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.